top of page

"כל אינדיבידואל מייצג את היחידה של האישיות שלו ואת העיצובים שלה.

לכן הוא גם הציור וגם האמן.

הוא האמן של האישיות שלו, אך כאמן הוא עובד שטועה וגם לא תמיד עם הבנה מלאה של הנפש והגוף.

האידבדואל יכול להיות חלש, טועה ובן אדם לא מושלם." אלפרד אדלר

אלפרד אדלר קרא לתיאוריה שלו "הפסיכולוגיה של האינדיבידואל, זאת בכדי להביע את תפיסותיו ההוליסטיות באשר לבן אדם - יחיד, בלתי ניתן לחלוקה, כבעל עקביות עצמית וכישות אחידה".

הוא האמין כי לא ניתן לראות בן אדם כמבודד מאחרים, אלא תמיד כחלק מקונטקסט רחב וגדול יותר, כחלק מהמערכת החברתית שהוא מהווה חלק אינטגראלי ממנה. 

אדלר עוד התעקש שלא ניתן להבין במידה מספקת אדם מבלי להתייחס למטרותיו. המטרות שאנשים מציבים לעצמם והדרכים האופייניות בהן הם נאבקים להשיג מטרות אלה – הם המפתח להבנת המשמעות שאנשים מעניקים לחייהם.

אדלר מניח הנחה בסיסית, כל אחד הוא הסוכן היצירתי של עצמו. האישיות מכוונת ומעצבת באופן אקטיבי את הגדילה ואת העתיד שלנו.

bottom of page